Opel Mucha
Sprzedaż i serwis samochodów Opel
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Autoryzowany dealer firmy Opel

Polityka prywatności Mucha Auto (Mucha Spółka Jawna)

Mucha Sp. j. (administrator) przykłada szczególną wagę do ochrony Twojej prywatności. Traktujemy Twoje dane z wymaganą starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu właściwych przepisów. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Mucha Sp.j., w szczególności znajdziesz informację o instrumentach prawnych przysługujących Ci w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Polityka niniejsza dotyczy wszystkich Klientów Mucha Sp. j., a także jej potencjalnych Klientów oraz wszystkich osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych sklepów internetowych, które mogą, ale nie muszą być Klientami Mucha Sp.j.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom z uwagi na potrzebę dostosowania Polityki do zmieniających się uwarunkowań prawnych jak również zmieniających się uwarunkowań faktycznych. Zatem prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej i odpowiedniej zakładki strony internetowej dotyczącej polityki prywatności.

Mucha Spółka jawna z siedzibą w Mikołowie jest administratorem danych osobowych. Administrator to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, w jakim celu i w jaki sposób będzie przetwarzać dane osobowe. Dane kontaktowe administratora znajdują się poniżej.

Główne cele dla których przetwarzamy dane osobowe:

 • planowanie i produkcja pojazdu,

 • dostawa (pojazdów mechanicznych, części, itp),

 • zapewnienie ochrony cen,

 • realizacja gwarancji lub rękojmi,

 • zawarcie umowy, wykonanie umowy, fakturowanie, ewentualne dochodzenie wierzytelności,

 • rozwiązywanie problemów, obsługa reklamacji i wniosków, w szczególności przez biuro obsługi,

 • udoskonalanie produktów i usług, kampanie naprawcze, kampanie serwisowe,

 • rejestrator danych / diagnostyka pokładowa – analiza nieprawidłowego działania pojazdu, doskonalenie produktu,

 • zarządzanie programami motywacyjnymi opartymi na sprzedaży bądź usługach, programami bonusowymi i innymi programami pomiędzy Dealerami marki Opel oraz firmą Opel,

 • wstępna rejestracja w portalu MyOpel,

 • wstępna rejestracja w OnStar,

 • świadczenie usług pomocy drogowej OEM w Europie,

 • realizacji usług finansowania w formach kredytu, leasingu lub innych stosowanych na rynku i obsługi związanych z nimi zapytań.

Ponadto, łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze produkty i usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb naszych Klientów, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty sprzedaży produktów i usług oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

 • Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
  Dane telefoniczne, Dane pochodzące z naszych stron internetowych, Dane techniczne i identyfikacyjne samochodu, Dane sprzedażowe.

 • Czy udostępniamy Twoje dane?
  Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie anonimowej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

Jakie dane najczęściej przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług
lub w związku ze sprzedażą produktów?

 • Twoje imię i nazwisko, nazwa,

 • numer PESEL,

 • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,

 • numer NIP,

 • numer REGON,

 • adres zamieszkania,

 • numer telefonu,

 • adres e-mail,

 • data i miejsce urodzenia,

 • zawód

 • dane telefoniczne,

 • dane techniczne samochodów,

 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i aplikacji internetowych;

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej opisanych celów przez okres trzech lat od daty ostatniego kontaktu z Mucha Sp. j.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (w tym w celu jej przygotowania), zawarcia umowy lub wykonania umowy sprzedaży lub usługi

 • wyrażonej przez Ciebie zgody,

 • prawnie uzasadnionych interesów Mucha Sp.j.,

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Mucha Sp.j.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:

 • podmioty z grupy producenta samochodów marki Opel oraz z grupy właściciela marki Opel oraz pomioty powiązane z nimi kapitałowo,

 • podmioty świadczące usługi informatyczne (IT),

 • banki oraz inne podmioty finansujące,

 • zakłady ubezpieczeń,

 • podmioty powiązane kapitałowo z Mucha Sp.j.,

 • podmioty świadczące usługi zapewniające bezpieczeństwo użytkowników oraz użytkowania samochodów marki opel, w tym w ramach systemu On Star,

 • podmioty zajmujące się dochodzeniem należności.

 

Masz kontrolę nad swoimi danymi
- masz prawa związane z Twoimi danymi osobowymi,
- masz prawo do wyrażenia zgody oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednym z warunków zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na ich przetwarzanie.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolna.

Twoja zgoda nie jest wymagana, jeżeli spełniony jest inny warunek zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, np. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Mucha Sp.j. umowy, do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Mucha Sp.j. lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Mucha Sp.j., z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Chcemy ażeby wykonanie tych praw było dla Ciebie jak najłatwiejsze dlatego możesz wyrazić albo wycofać zgodę w salonie Mucha Sp.j. w Tychach lub Mikołowie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: iodo@muchaauto.pl lub za pomocą listu (na adres Mucha Sp.j. niżej wskazany).

Masz prawo do wniesienia:

 • w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

 • w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego
  o cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Mucha Sp. j.,
  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

Masz prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, np. jeżeli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne.

Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, np. jeżeli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Mucha Sp. j. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych w określonej przez Ciebie części, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli.

Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w salonie Mucha Sp.j. w Tychach lub Mikołowie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: iodo@muchaauto.pl lub za pomocą listu (na adres Mucha Sp.j. niżej wskazany).

Mucha Sp. j. bez zbędnej zwłoki - w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania - udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby lub aby nieuprawniona osoba nie mogła złożyć za Ciebie żądania sprzecznego z Twoją wolą.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Mucha Sp. j. może pobrać opłatę uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo może odmówić podjęcia działań w związku z takim żądaniem.


REKRUTACJA W MUCHA SP.J.

MUCHA Sp. J. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Katowickiej 59 informuje, że jest administratorem danych osobowych kandydatów do pracy i przetwarza dane osobowe zgodnie z przesłanymi dokumentami rekrutacyjnymi. Fakt przesłania danych osobowych innych niż wymagane w przepisach prawa jest równoznaczny z wyrażeniem zgody kandydata na ich przetwarzanie.

Dane osobowe kandydatów do pracy w MUCHA SP.J. zawarte w CV i listach motywacyjnych są przetwarzane na podstawie art. 6 .ust.1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko oraz na podstawie art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w przyszłości, a także w przypadku otrzymania niezamawianych dokumentów  rekrutacyjnych .

Dane osobowe na portalu e-Rekruter są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są profilowane. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na profilowanie, prosimy wysłać dokumenty rekrutacyjne pocztą na adres: ul. Katowicka 59, 43-190 Mikołów.

Treść wyrażonej zgody decyduje o ostatecznym przeznaczeniu dokumentów rekrutacyjnych (wysłane bez oferty o pracę na zasadzie samodzielnego zapytania o potrzebę zatrudnienia, wysłane w odpowiedzi na konkretną ofertę lub zgoda na przetwarzanie dla celów konkretnej oferty oraz dla przyszłych rekrutacji).

Wyrażona zgoda może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia MUCHA SP.J. przetwarzanie danych osobowych zainteresowanej osoby w przyszłości, jeżeli nie jest to związane z konkretną rekrutacją w momencie ich przesłania.

Każdy właściciel danych osobowych przetwarzanych przez MUCHA SP.J. ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo można realizować wysyłając list na adres:  ul. Katowicka 59, 43-190 Mikołów lub drogą e-mailową: praca@muchaauto.pl

Odbiorcami danych osobowych dot. rekrutacji mogą być firmy informatyczne, firmy konsultingowe/rekrutacyjne, radcy prawni.

Dane będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ich pozyskania lub do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.


Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych

administratorem Twoich danych osobowych jest:

Mucha Sp. j. z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Katowickiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000066629, NIP 635-000-25-34

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do salonu sprzedaży lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: iodo@muchaauto.pl,
poczta tradycyjna: Biuro Obsługi Klientów Mucha Sp.j. Katowicka 59, 43-190 Mikołów

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01

 

Słowniczek

Dane telefoniczne:
dane przetwarzane na potrzeby Mucha Sp. j. jak numery użytkowników wywoływanego i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, ilość wykonanych połączeń.

Dane techniczne samochodu:

Numery identyfikacyjne pojazdu (VIN), numery tablic rejestracyjnych, data pierwszej rejestracji, marka, model, wersja nadwozia

Polityka
niniejsza polityka prywatności.

Mucha Sp.j.

Mucha Sp. j. z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Katowickiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000066629, NIP 635-000-25-34

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych Mucha Sp. j.
odwiedzane przez użytkowników miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Mucha Sp.j., w tym godzina i czas trwania sesji, w szczególności informacje podawane w formularzach zapytań internetowych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Aktualizacje naszej Polityki

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas produktów i usług albo zmian obowiązującego prawa niniejsza Polityka może podlegać zmianom.

Zmodyfikowane brzmienie Polityki publikowane będzie na naszej stronie internetowej.

Jazda testowa
Dowiedz się więcej

Mucha Sp. J.
Autoryzowany Dealer Marki Opel


Mikołów

ul. Katowicka 59
43-190 Mikołów

SALON MIKOŁÓW


Tychy

ul. Beskidzka 51
43-100 Tychy

SALON TYCHY

 

 

Modele:

Corsa   |   Astra   |   Insignia   |   Mokka X   |   Crossland X   |   Grandland X